ZBRINJAVANJE OTPADNOG ULJA I ZAULJENE AMBALAŽE:

Kompanije T- Group Holding organizuju preuzimanje otpadnog ulja i opasnog ambalažnog otpada preko ovlašćenih kompanija za ovu delatnost. Na ovaj način pokazujemo odgovornost i partnerski odnos u saradnji sa Vašom kompanijom, poštujući sve zakonske norme.